Irish Public Sector Sites

Roinn TalmhaíochtaBia agus Mara │ Department of Agriculture, Food and the Marine.

Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta | Department of Enterprise, Trade & Employment

Roinn Leanaí, Míchumas, Comhionannas agus Comhtháthú | Department of Children, Disability, Equality and Integration.

Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil | Department of Climate Action & Communications Networks.

Roinn Cosanta | Department of Defence.

Roinn Oideachais | Department of Education.

Roinn Cosanta Sóisialta, Forbairt Pobail agus Tuaithe agus na hOileáin | Department of Social Protection, Community & Rural Development & the Islands. 

Roinn Airgeadais | Department of Finance.

Roinn Gnóthaí Eachtracha | Department of Foreign Affairs.

Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta | Department of Further & Higher EducationResearchInnovation & Science.

Roinn Slainte | Department of Health.

Roinn TithíochtaRialtais Áitiúil agus Oidhreachta | Department of Housing, Local Government & Heritage.

Roinn Dli agus Cirt agus Comhionannais | Department of Justice & Equality.

Roinn Meán, Turasóireachta, Ealaíon, Cultúir, Spóirt agus Gaeltachta| Department of Media, Tourism, Arts, Culture, Sport & the Gaeltacht.

Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe | Department of Public Expenditure & Reform.

Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail  | Department of Rural & Community Development.

Roinn an Taoisigh | Department of the Taoiseach

An Roinn Iompair | Department of Transport.

Enterprise Ireland

e-tenders                                                                                                                      This site will display, on a daily basis, all public sector procurement opportunities currently being advertised in the OJEC, National and Local press.

Health Service Executive

Irish Government Economic and Evaluation Service (IGEES)

Ireland Stat

National Development Finance Agency

National Standards Authority of Ireland

Office of Government Procurement

Office of Public Works (OPW)

Tackling Bribery and Corruption                                                                               This site is intended to raise awareness of bribery and corruption.

The Central Expenditure Evaluation Unit (CEEU)

The Courts Service of Ireland

The Public Spending Code

Transport Infrastructure Ireland